Allmänna villkor/användningsvillkor

Senast uppdaterad: 15 november 2021

Zap Surveys (” panelen”) är en åtkomstpanel för marknadsundersökningar som ägs och drivs av Dynata, LLC och dess moderbolag, dotterbolag och närstående, inklusive Dynata Global UK Limited (tidigare Research Now Limited), Research Now Group, LLC (sammantaget ” Dynata”).


Som medlem i panelen kommer du att ha möjlighet att delta i marknadsundersökningar, inklusive online- och mobilundersökningar, produkttester, fokusgrupper och mer.


Dessa villkor kan komma att ändras. Läs vår integritetspolicy om du behöver mer information om hur vi använder de uppgifter du tillhandahåller.


Dessa allmänna villkor/användningsvillkor omfattar ett avstående från grupptalan och ett avstående från juryrättegång och kräver bindande skiljedom på enskild basis för att lösa tvister.1. Avtalets tillämpbarhet

Dessa villkor (” villkoren ”) styr och gäller för ditt användande av Dynata:s tjänster, inklusive utan begränsning till, (1) medlemskap i en Dynata-panel eller underpanel (individuellt kallad ” panel ” och gemensamt kallade ” panelerna ”), (2) användning av och/eller tillgång till en panel-webbplats (individuellt kallad ” webbplats ” och gemensamt kallade ” webbplatserna ”), (3) deltagande i en undersökning eller studie som erbjuds, tillhandahålls, anordnas eller administreras av eller via Dynata, och (4) din behörighet för och/eller inlösen av belöningar, incitament och priser som erbjuds för vissa handlingar eller aktiviteter inklusive, utan begränsning till undersökningar som genomförts utan problem (gemensamt kallade ” tjänsterna ”).


Alla hänvisningar i detta avtal till ” Dynata ” inkluderar Dynata, LLC (tidigare känd som Survey Sampling International, LLC) och dess moderbolag, dotterbolag och samarbetsparter. Benämningarna ” oss ” eller ” vi ” i avtalet avser Dynata.


Genom att ha tillgång till, använda och/eller medverka i tjänsterna godkänner du uttryckligen och förbinder dig härmed till dessa villkor.

Dynata förbehåller sig alla rätten att vid varje tidpunkt oavsett orsak avstå, begränsa, förbjuda eller avvisa din tillgång till, användande av och/eller medverkan i tjänsterna.2. Medlemskapsbehörighet och deltagande

Apparna/tjänsterna är uteslutande avsedda för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får endast använda apparna/tjänsterna när de är och så som tillgängliga. Apparna/tjänsterna är endast tillgängliga för personer som är minst sjutton (17) år och är bosatta i Sverige. Deltagande i panelen är begränsat till endast ett konto per person.  Det kan då och då hända att våra kunder vill undersöka minderårigas åsikter, men de får endast delta med föräldrarnas medgivande och via föräldrarnas konto.


Personer som är anställda hos Dynata får inte delta i panelen för personligt bruk (se avsnitt 19).


Ditt deltagande i undersökningar, fokusgrupper, telefonintervjuer eller annan forskning (” forskning”) via apparna/tjänsterna är baserat på din önskemål om att dela åsikter och lämna feedback.  Sådant deltagande i forskning är helt frivilligt, utan kontroll eller ledning från Dynata och du ska utöva oberoende omdöme och godtycke när du gör det.

 


3. Användande av tjänsterna.

Tjänsterna är för privat, icke-kommersiell användning. Du får använda tjänsterna endast när och om de är tillgängliga. Dynata förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning, utan föregående meddelande, ändra eller modifiera, eliminera och/eller begränsa eller blockera åtkomsten till alla eller någon del av tjänsterna.


Dynata ger panelmedlemmar och icke-panelmedlemmar möjligheten att delta i undersökningar. Deltagande i undersökningar är frivilligt. Genom att samtycka till att bli en panelmedlem, samtycker du till att ta emot inbjudningar att delta i undersökningar. Dessutom kan Dynata ge panelmedlemmar möjligheten att kommunicera med andra panelmedlemmar och/eller Dynata. Du kan säga upp prenumerationen på ditt panelmedlemskap när som helst, se avsnitt 10 ”Policy om utträde” nedan.


Om du registrerar dig för apparna/tjänsterna måste du tillhandahålla eller lämna ut vissa personidentifierande uppgifter (” PII”) till Dynata. Läs Dynatas integritetspolicy  för att få information om Dynatas integritetsrutiner.

 


4.Panelregistrering och lösenord.

Du får tillgå webbplats(-er) som en besökare utan att registrera dig för medlemskap i panelen som är förknippad med webbplatsen(-erna) och utan att tillhandahålla eller avslöja personlig information.


För att registrera dig som en panelmedlem måste du registrera dig hos eller för panelen och tillhandahålla vissa personuppgifter. Panelmedlemmar och icke-panelmedlemmar måste tillhandahålla all information sanningsenligt. Dynata förbehåller sig rätten att begränsa eller förbjuda ditt användande av, tillgång till och/eller deltagande i tjänsterna om du tillhandahåller, eller Dynata skäligen misstänker att du har tillhandahållit, information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig.


Varje panelmedlem skapar sitt eget användarnamn och lösenord. Panelmedlemmar är ensamt ansvariga för att hålla sina användarnamn och lösenord skyddade och för all användning av sina medlemskonton, oavsett om användningen är godkänd eller ej. Dynata rekommenderar starkt att du inte använder ett personnummer, bankkontonummer eller någon annan typ av legitimation eller kontonummer som användarnamn eller lösenord. Lämna inte ut ditt lösenord till någon annan. Du ansvarar för att hålla det säkert.  Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon obehörig användning av ditt konto. Detta omfattar obehörig användning av din e-postadress, ditt lösenord och inlösen av belöningar.


Panelmedlemskapet gäller exklusivt för en person som registrerar sig för medlemskap i panelen.


Du bekräftar att du tillgår, använder, och/eller deltar i tjänsterna i egenskap av en självständig leverantör, och ingen agenturs-, bolags-, joint venture-, arbetsgivar-/arbetstagar- eller franchisegivar-/franchiseinnehavarrelation avses med eller skapas av detta avtal.

 

5. Obehörigt användande.


Du samtycker till att inte: (i) använda spindlar, robotar eller andra automatiserade datautvinningsmetoder för att katalogisera, ladda ner, lagra eller på annat sätt reproducera eller distribuera data eller innehåll tillgänglig i samband med tjänsterna, eller för att manipulera en undersöknings, pristävlings eller tävlings resultat, (ii) vidta åtgärder för att störa webbplats eller en individs användande av webbplats, inklusive utan begränsning till, att genom överbelastning ”dränka”, ”mejlbomba”, eller ”krascha” en webbplats, (iii) skicka eller överföra virus, korrumperade data, eller annan skadlig, störande eller destruktiv kod, fil eller information, inklusive utan begränsning till, spionprogramvara; (iv) samla in identifierbar personlig information för eller om annan användare av tjänsterna, (v) skicka oönskade e-postmeddelanden, inklusive utan begränsning till, kampanjer och/eller annonser för produkter eller tjänster, (vi) öppna, använda eller upprätthålla mer än ett (1) medlemskonto i en panel, (vii) förfalska eller maskera din verkliga identitet, (viii) infoga en eller flera delar av en webbplats i en annan webbplats eller ändra en webbplats utseende, (ix) etablera länkar från en annan webbplats till en sida för, på eller belägen på en webbplats eller till tjänsterna utan föregående uttryckligt tillstånd från Dynata, (x) anslå eller överföra hotfullt, smädande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, skandalöst eller provocerande material eller innehåll eller material eller innehåll som på annat sätt skulle kunna strida mot gällande lag (såsom definierade häri), (xi) begå bedrägliga handlingar, inklusive utan begränsning till, att rusa igenom undersökningar, göra samma undersökning mer än en gång, maskera eller förfalska din verkliga identitet, lämna falsk information under registreringsprocessen, lämna falska eller osanna undersökningsuppgifter, lösa in eller försöka att lösa in belöningar, priser, och/eller incitament genom falska eller bedrägliga metoder, och manipulera undersökningar, (xii) bakåtkompilera någon aspekt av tjänsterna eller utföra eller vidta en åtgärd som skulle kunna avslöja källkoden, eller förbikoppla eller kringgå mätare eller kontroller som används för att förbjuda, inskränka eller begränsa åtkomsten av en webbsida, innehåll eller kod, förutom såsom uttryckligen tillåtet enligt gällande lag, (xiii) begå handling(ar) som är kriminell(a) eller olaglig(a), (xiv) använda skyddat innehåll (såsom definierat häri) på ett sätt som strider eller är ett brott mot villkoren eller (xv) uppmuntra och/eller råda en person, inklusive utan begränsning till, en Dynata-anställd, att begå handling(ar) som är förbjudna härunder.


Du bekräftar och godkänner att Dynata helt samarbetar i alla juridiska förfrågningar (t.ex. domstolsorder eller stämning).

 


6. Skyddat innehåll.

I samband med din användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i tjänsterna, kan du ha möjligheten att granska eller tillgå konfidentiell och äganderättsskyddad information, material, produkter och innehåll (” skyddat innehåll ”) som tillhör Dynata och/eller Dynata:s kunder, partner och/eller licenstagare. Skyddat innehåll är och förblir egendom som enbart och exklusivt tillhör ägaren av det skyddade innehållet. Du ska inte, under några omständigheter, erhålla eller motta någon rättighet till, äganderätt till, och/eller intresse i eller av skyddat innehåll. Du samtycker till att skydda sekretessen för det skyddade innehållet och du samtycker till att inte modifiera, kopiera, reproducera, bakåtkompilera, skapa härledda arbeten från, dekompilera eller på annat sätt använda, ändra eller överföra skyddat innehåll utan föregående uttryckligt, skriftligt samtycke från Dynata. Du bekräftar och samtycker till att skyddat innehåll kan vara föremål för, och skyddas av, immateriella egendomslagar, föreskrifter och koder. Du bekräftar även och samtycker till att om du bryter mot eller på annat sätt överträder begränsningarna, inskränkningarna och förbuden framställda i detta avsnitt, utöver eventuella andra rättigheter och gottgörelser tillgängliga för Dynata, förbehåller Dynata sig rätten att avsluta, förbjuda eller begränsa din användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i tjänsterna.

 


7.Användarinnehåll.

Du är ensamt ansvarsskyldig och ansvarig för allt innehåll, material, information och kommentarer som du använder, laddar upp, anslår eller skickar i samband med tjänsterna (”användarinnehåll”). Du är ensamt ansvarig för alla godkännanden, samtycken och/eller auktoriseringar från tredje parter som erfordras för användarinnehåll. Om du skickar in användarinnehåll kan detta användarinnehåll bli offentligt tillgängligt och delas med tredje parter inklusive och utan begränsning med Dynata:s kunder, kunder till Dynata:s kunder och tredje parts tjänsteleverantörer. Användarinnehåll får endast innehålla ljud, video, bilder eller likheten av den person som skickar in användarinnehållet och det får ej innehålla någon tredje parts copyright- eller varumärkesskyddade innehåll eller material. Användarinnehåll får inte inkludera ljud, videor, bilder eller liknande av någon annan än användaren. Du kommer inte att få någon ersättning för Användarinnehåll. Om du vill veta vem eller vilka som sponsrar en undersökning där du skickar in bild- eller videomaterial kan du kontakta Dynata enligt anvisningarna Dynata:s integritetspolicy. I syfte att identifiera den specifika undersökningen måste du ge Dynata din e-postadress och information om undersökningen (t.ex. undersökningsnummer, undersökningens ämne, det datum du deltog i undersökningen osv.).


Genom att ladda upp, anslå eller skicka användarinnehåll i samband med tjänsterna, ger du härmed Dynata en evig, oåterkallelig, obegränsad, överförbar, underlicensierbar, världsomspännande, royaltyfri, rätt och licens att redigera, kopiera, överföra, publicera, visa, skapa härledda arbeten från, reproducera, modifiera, distribuera och på annat sätt använda, modifiera eller distribuera ditt användarinnehåll på vilket sätt som helst, utan ersättning eller meddelande.


Du är ensamt ansvarig för användarinnehållet. Dynata kan inte granska och granskar inte allt användarinnehåll och Dynata har inget ansvar för användarinnehållet. Dynata förbehåller sig rätten att radera, flytta eller redigera användarinnehåll som Dynata efter eget gottfinnande anser: (i) bryter mot dessa villkor, (ii) bryter mot upphovsrätt eller varumärkeslagar, eller (iii) är stötande, förnedrande, obscent eller på annat sätt oacceptabelt.

 


8. Bonusprogram

A. I samband med din användning av apparna/tjänsterna kan du få möjlighet att samla in belöningar och förmåner och delta i prisdragningar eller lotterier. Förmånerna kan vara i form av poäng eller program-/panelvaluta (” panelvaluta”). Panelvaluta har inget penningvärde och kan inte lösas in mot kontanter. Panelvalutan får inte auktioneras, handlas med, bytas eller säljas och kan inte överlåtas vid dödsfall, genom gåva, som en del av ett familjerelationsärende eller på annat sätt, dock med undantag för så som krävs enligt gällande lag. Information, officiella regler och villkor för belöningar, förmåner och prisdragningar eller lotterier kan ingå i dessa villkor, på webbplatsen för en panel, i början eller slutet av en undersökning, i inbjudningar till undersökningar, på webbplatser eller webbsidor för inlösen av belöningar, förmåner och priser och/eller eventuellt beskrivas i något nyhetsbrev eller andra meddelanden som distribueras eller publiceras av Dynata.


De olika typer av förmåner och belöningar som Dynata kan tillhandahålla är avsedda att uppmuntra till deltagande i panelen och är ingen ersättning för spenderad tid.  Poäng eller panelvaluta som tjänas in eller betalas ut till dig eller någon belöning som du löser in för deltagande i forskningen eller annan aktivitet på en panel beräknas inte baserat på den tid du spenderar. På liknande sätt kommer eventuell ersättning som betalas ut till dig eller poäng som du tjänar in för deltagande inte att fördelas proportionellt baserat på timmar eller på annat sätt.


B. Poäng eller panelvaluta som sätts in på en panelmedlems konto utgår ett år efter insättningen, såvida inte poängen eller panelvalutan förverkas eller tas tillbaka tidigare på grund av medlemskaps- eller kontoinaktivitet eller på annat sätt som framställs i dessa villkor. Panelmedlemskonton är inte faktiska bankkonton eller finansiella konton och ger ingen upplupen eller ackumulerad ränta av något slag.


C. Poäng eller panelvaluta som sätts in i samband med apparna/tjänsterna utgör inte panelmedlemmens egendom, kan inte överlåtas under eller efter panelmedlemmens livstid, enligt gällande lag eller på annat sätt, och har inget värde innan panelmedlemmen lämnar in dem för inlösen i enlighet med dessa villkor.


D. Om poäng, panelvaluta eller förmåner av misstag har satts in på en panelmedlems konto kan Dynata radera dem från panelmedlemmens konto.


E. Om poäng, panelvaluta eller förmåner har erhållits och/eller satts in på en panelmedlems konto på bedrägligt sätt kommer Dynata att radera dem från

panelmedlemmens konto, varefter kontot eventuellt kan stängas av och/eller sägas upp.


F. Inlösen


(1)        Poäng eller panelvaluta kommer att dras av från panelmedlemmens konto när en begäran om inlösen görs. 


(2)        All inlösen är slutgiltig och belöningar kan inte återbetalas för kredit utom så som framställs på annat sätt i dessa villkor eller så som på annat sätt skriftligen har överenskommits av en behörig representant för Dynata.


(3) Det lägsta tröskelvärde för inlösen av poäng eller panelvaluta som krävs för att lösa in en belöning motsvarar femtio USA-dollar (50 $). Om inget lägre inlösenalternativ är tillgängligt och du inte uppfyller ovanstående tröskelvärde kommer du inte att ha tillgång till något inlösenalternativ inom ramen för Dynatas bonusprogram. Dynata förbehåller sig rätten att tillhandahålla belöningsalternativ med lägre lägsta tröskelvärden för inlösen utan föregående meddelande till eller samtycke från dig.


G. Dynata kan modifiera, ändra, ta bort eller lägga till nya villkor för sitt bonusprogram eller apparna/tjänsterna när som helst och utan föregående meddelande. För Dynata omfattar detta, men är inte begränsat till, att modifiera, ändra, lägga till eller ta bort poängvärden, inlösennivåer, växelkurser, statusvillkor, medlemsvillkor och villkor för att tjäna förmåner eller belöningar när som helst och utan föregående meddelande. Dynata kan dessutom säga upp eller sluta erbjuda någon förmån eller belöning i samband med Dynatas bonusprogram när som helst och utan föregående meddelande.


H. Du får inte kombinera dina poäng eller din panelvaluta med poäng eller panelvaluta som tillhör någon annan medlem, inklusive men inte begränsat till någon familjemedlem eller vän.


I. Dynata gör inga framställningar och lämnar inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende någon produkt eller tjänst som tas emot i samband med Dynatas bonusprogram, inklusive men inte begränsat till någon garanti om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Dynata ansvarar inte och kommer inte att ansvara för utförande av eller underlåtenhet att utföra någon produkt eller tjänst för vilken poäng eller panelvaluta, förmåner eller belöningar löses in. Dynata har dessutom inte och kommer inte att ha något som helst ansvar för några kostnader, skador, olyckor, förseningar, personskador, förluster, utgifter eller olägenheter som kan uppstå i samband med användning av eller defekter i någon produkt eller tjänst för vilka poäng, panelvaluta, förmåner eller belöningar löses in. Dynata kommer inte att ersätta några förlorade, stulna, borttappade eller skadade förmåner eller belöningar.


J. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER HÄRMED UTTRYCKLIGEN TILL ATT POÄNG, PANELVALUTA, FÖRMÅNER ELLER BELÖNINGAR SOM TJÄNAS IN VIA APPARNA/TJÄNSTERNA KAN VARA FÖREMÅL FÖR BESKATTNING, VILKET ÄR PANELMEDLEMMENS EGET ANSVAR. Dynata kan tillhandahålla dig och/eller en lämplig statlig myndighet eller skattemyndighet uppgifter om betalningar eller förmåner som du tjänar in i samband med din användning av apparna/tjänsterna. Du samtycker till att förse Dynata med alla uppgifter som krävs för att hjälpa Dynata att efterleva sina deklarations- eller skatteavdragsförpliktelser. Dynata kan göra skatteavdrag från alla förmåner eller belöningar så som krävs enligt gällande lag.


K. Dynata donerar varje månad 10 000 $ till American Red Cross. Denna donation är åtskild från de förmåner du får för undersökningar och kommer inte från ditt poängsaldo. Detta utgör inte en donation å dina vägnar och är därför inte avdragsgillt för dig och är inte beroende av antalet undersökningar medlemmar deltar i. Det är i stället ett sätt på vilket Dynata arbetar för att ge tillbaka till det globala samhället. 


L. Dynata vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att poäng eller panelvaluta krediteras och debiteras korrekt, men panelmedlemmen bör granska sitt konto för att säkerställa att konto korrekt identifierar poäng eller panelvaluta, förmåner eller belöningar som sätts in och återspeglar alla tillämpliga inlösentransaktioner. Om du anser att ditt konto inte har krediterats eller debiterats korrekt eller återspeglar inlösentransaktioner felaktigt ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till support@zapsurveys.com. Alla e-postmeddelanden som skickas till Dynata ska omfatta panelmedlemmens namn, e-postadress och specifika uppgifter om ämnet. Dynata kommer att vidta rimliga åtgärder för att utreda ärendet och besvara panelmedlemmen punktligt. Dynatas beslut är slutgiltigt och bindande.


M. De som levererar eller tillhandahåller de produkter eller tjänster som erbjuds i samband med Dynatas bonusprogram och/eller ägarna eller operatörerna av webbplatser/webbsidor där inlösentransaktioner sker kan ha sina egna villkor. Läs därför igenom deras villkor noggrant.


N. Det kan vara nödvändigt att samla in, behandla och/eller lämna ut personuppgifter i samband med Dynatas bonusprogram och/eller någon begäran om att lösa in en belöning eller förmån. Genom att samtycka till dessa villkor samtycker du härmed till insamling, behandling och/eller utlämnande av dina personuppgifter för sådana ändamål och alla sådana personuppgifter ska vara föremål för de villkor som framställs i Dynatas integritetspolicy. Inlösen av Virtual Mastercard® eller Visa® kan kräva att det finansinstitut som ansvarar för utfärdandet av ditt Virtual Mastercard® och Visa® verifierar din identitet och en sådan verifiering kan kräva att du tillhandahåller ditt födelsedatum, skatteidentifieringsnummer och liknande uppgifter.

 

O. Om en panelmedlem väljer att donera poäng eller panelvaluta till en av de välgörenhetsorganisationer som har godkänts av Dynata kommer Dynata att donera poängen eller panelvalutan till den valda välgörenhetsorganisationen. Donationen görs inte av Dynata eller å Dynatas vägnar och Dynata matchar inte och kommer inte att matcha någon donation. Observera att donationsalternativet inte är tillgängligt med alla paneler som ägs och/eller drivs av Dynata eller å Dynatas vägnar. Kontrollera inlösenalternativen som är tillgängliga med den panel som du tillhör.


P. Din dagliga gräns för inlösen av poäng eller panelvaluta är begränsad till två inlösen per 24-timmarsperiod.


Q. I USA har Dynata en skyldighet att (i) tillhandahålla en W-9-skatteblankett för personer som tar emot betalningar (oavsett om det sker via inlösen av poäng eller panelvaluta eller på annat sätt) på minst 600 $ under ett taxeringsår och (ii) lämna in en 1099-Misc-blankett till USA:s Internal Revenue Service (”IRS”) för sådana betalningar. Dynata kommer dessutom att förse dig med en ifylld 1099-Misc-blankett för dina deklarationsändamål. Läs därför följande:


(1) Om du har fått betalningar på 599 $ under ett taxeringsår kommer ditt konto att stängas av (dvs. du kommer inte att kunna få ytterligare betalningar och kommer inte att kunna besvara eller delta i undersökningar) för återstoden av det tillämpliga taxeringsåret, såvida inte och tills du tillhandahåller Dynata en ifylld och verifierad W-9-blankett.


(2) Om du har fått betalningar på minst 600 $ under ett taxeringsår kommer ditt konto att stängas av på obestämd tid (dvs. du kommer inte att kunna få ytterligare betalningar och kommer inte att kunna besvara eller delta i undersökningar), såvida inte och tills dess att du tillhandahåller Dynata en ifylld och verifierad W-9-blankett. I detta fall kommer ditt konto inte att återställas i början av nästa taxeringsår, såvida inte och tills du tillhandahåller Dynata en ifylld och verifierad W-9-blankett.


Om du har frågor om detta kan du kontakta oss på privacy@dynata.com .9. Profiluppdateringar.

Panelmedlemmar samtycker till att utan dröjsmål meddela Dynata om eventuella ändringar av information som finns i eller om deras medlemsprofil. Panelmedlemmar samtycker till granska och uppdatera, såsom nödvändigt, medlemsprofiler minst en gång var sjätte (6) månad. En Panelmedlem får uppdatera, korrigera och/eller ta bort information som finns i hans/hennes medlemsprofiler genom att: (i) tillgå hans eller hennes medlemskort eller (ii) skicka ett e-postmeddelande till det lämpliga panelmedlemserviceteamet för den lämpliga panelen.10. Policy om utträde.

Panelmedlemmar kan när som helst begära utträde som användare av tjänsterna (inklusive utan begränsning till, att motta nyhetsbrev eller meddelanden), genom att: (i) följa procedurerna för att säga upp prenumerationen som finns beskrivna på den/de tillämpliga webbplatsen(-erna) eller i ett e-postmeddelande från Dynata; eller (ii) genom att skicka ett e-postmeddelande till panelmedlemserviceteamet. Dynata skall göra rimliga ansträngningar att läsa och besvara varje e-postförfrågan inom en rimlig period efter mottagande. Efter avslutning kommer en panelmedlems kontaktinformation att tas bort från eventuella ytterligare kommunikations- eller kontaktlistor. Vänligen medge några dagar för det fullständiga borttagandet av kontaktinformation från Dynata:s kommunikations- eller kontaktlistor för den tillämpliga panelen. Under denna period kan medlemmen få kommunikationer som skapades eller sammanställdes innan avslutning. Se Dynata:s  Integritetspolicy   för information om hur Dynata hanterar information och uppgifter efter en avslutad prenumeration, avbrytande eller begäran om utträde (”Dynata:s integritetspolicy”).11. Länkar

I anslutning till din användning av tjänsterna, kan det vara möjligt för dig att frivilligt länka eller ansluta till webbplatser som upprätthålls och/eller drivs av tredje parter (” tredjepartswebbplatser ”). Dynata stöder inte tredjepartswebbplatser eller produkter, tjänster och/eller möjligheter som annonseras, erbjuds och/eller säljs av, genom eller i samband med tredjepartswebbplatser (” tredjepartsinformation ”). Dynata gör inga framställningar eller garantier avseende tredjepartswebbplatser och/eller Tredjepartsinformation. Granska alla policyer och villkor tillämpliga på tredjepartswebbplatser och tredjepartsinformation noggrant.12. Kommunikation med Dynata.

Alla kommunikationer (exklusive personlig information) och användarinnehåll som skickas eller överförs av dig till Dynata, via e-post eller annorledes, skall behandlas som icke-konfidentiell och icke-äganderättsskyddad information om inte specifikt indikerat av dig antingen innan eller samtidigt med inlämnandet eller överföringen av sådana kommunikationer och användarinnehåll. Du samtycker till att all sådan kommunikation och användarinnehåll får användas av Dynata för alla juridiska ändamål.13. Friskrivningsklausul.

TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALL INFORMATION, UNDERSÖKNINGAR, INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ, ELLER VIA, TJÄNSTERNA, TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. Dynata GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG I SAMBAND MED INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER, UNDERSÖKNINGAR, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ, ELLER VIA, TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL. DÄRUTÖVER FRISKRIVER Dynata HÄRMED SIG FRÅN EVENTUELLA OCH ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Dynata GARANTERAR INTE ATT VERKTYGEN, TEKNIKEN ELLER FUNKTIONERNA SOM FINNS I TJÄNSTERNA, ELLER INNEHÅLL, MATERIAL, KOMMENTARER, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM FINNS DÄRI, INTE KOMMER ATT STÖRAS ELLER VARA FELFRIA, ATT DEFEKTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT SYSTEMEN OCH SERVERN/SERVRARNA SOM STÖDER TJÄNSTERNA OCH GÖR TJÄNSTERNA TILLGÄNGLIGA KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT TJÄNSTERNA OCH/ELLER SYSTEMEN OCH/ELLER SERVERN/SERVRARNA SOM STÖDER TJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. Dynata TILLHANDAHÅLLER INTE ÅTKOMST ELLER ANSLUTNING TILL INTERNET OCH ÄR INTE OCH SKA INTE HÅLLAS ANSVARIG ELLER ANSVARSSKYLDIG FÖR HANDLINGAR AV ELLER UTELÄMNANDEN FRÅN TREDJE PART SOM STÖR, BEGRÄNSAR ELLER FÖRHINDRAR ÅTKOMST ELLER ANSLUTNING TILL, ELLER ANVÄNDNING AV, TJÄNSTERNA.14. Förändringar.

Dynata förbehåller sig härmed rättigheten att, enligt Dynata:s eget gottfinnande, göra ändringar i dessa villkor. Dynata rekommenderar dig att granska dessa villkor regelbundet. Dynata kommer att utverka ditt samtycke före ändringar av sådan typ att samtycke behövs eller krävs. För ändringar som inte kräver samtycke skall och kommer din fortsatta användning av, åtkomst till, och/eller deltagande i tjänsterna utgöra ditt godkännande av dessa villkor såsom reviderade.15. Skadeersättning.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Dynata och dess moder-, dotter- och systerbolag och dess respektive medlemmar, aktieägare, chefer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, skyldigheter, förluster, domstolsutslag, belöningar, böter, straffavgifter och kostnader och/eller omkostnader av något slag inklusive, utan begränsning, rimliga advokatkostnader och domstolskostnader som uppkommer på grund av, eller orsakas av, direkt eller indirekt: (i) ditt brott mot eller överträdelse av dessa villkor, och/eller (ii) din användning av, deltagande i, och/eller åtkomst till tjänsterna.16. Ansvarsbegränsning.

UTOM I DEN OMFATTNING DET FÖRBJUDS ENLIGT GÄLLANDE LAG BEKRÄFTAR DU OCH SAMTYCKER TILL ATT Dynata UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÅLLAS SKYLDIGT ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANSVARIGT GENTEMOT DIG FÖR NÅGON INDIREKT SKADA, OLYCKSHÄNDELSE, SPECIELL SKADA, FÖLJDSKADA OCH/ELLER BESTRAFFNING, AV NÅGOT SKÄL ELLER ORSAK, OBEROENDE AV OM Dynata HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.


VARJE ANSPRÅK ELLER RÄTTSORSAK PÅ GRUND AV ELLER RELATERAD TILL ANVÄNDANDET AV TJÄNSTERNA OCH/ELLER VILLKOREN MÅSTE LÄMNA IN INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ANSPRÅKET ELLER RÄTTSORSAKEN UPPSTOD.17. Efterlevnad av gällande lag.

Du bekräftar och samtycker till att du kommer att följa alla gällande internationella, nationella, federala, delstatliga och/eller lokala lagar, koder, föreskrifter och/eller krav (”Gällande lagar”) avseende din användning av, deltagande i, och/eller åtkomst till tjänsterna.


 

18. Avstängning, avslutande och inaktivering av panelmedlemskonton.

Någon av parterna kan när som helst, oavsett orsak, avbryta ditt medlemskap i panelen utan hinder.


Utöver varje annan tillgänglig gottgörelse, kan Dynata utan föregående meddelande stänga av och/eller avbryta din användning av eller tillgång till och/eller deltagande i tjänsterna om du bryter mot eller överträder dessa villkor. Om Dynata avslutar ditt medlemskap på grund av brott mot eller överträdelse av dessa villkor: (i) du förverkar omedelbart alla rättigheter, äganderätt och intressen till och/eller i alla icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser vid avslutandet, (ii) ditt medlemskap avslutas omedelbart, (iii) din tillgång till, deltagande i och användning av tjänsterna upphör omedelbart och (iv) du tillåtas inte att delta i undersökningar som erbjuds genom tjänsterna.


I den händelse att en icke-panelmedlem bryter mot eller på annat sätt överträder villkoren, samtycker härmed sådana icke-panelmedlemmar till att: (a) alla rättigheter, äganderätt och intressen till och/eller i alla icke inlösta belöningar, incitament och/eller priser (om några) kommer att förverkas i och med avslutandet och (b) åtkomst till, användning av och deltagande i tjänsterna upphör omedelbart.


Dynata reserverar dessutom rätten att avaktivera ditt panelmedlemskonto: (a) om ditt medlemskonto inte kvarstår som aktiv (enligt definition häri); (b) om e-postmeddelanden från Dynata skickade till din e-postadress studsar tillbaka eller ger upphov till leveransfelmeddelande; eller (c) Dynata får ett svarsmeddelande med ”inkorgen full” tre (3) gånger då e-postmeddelanden skickats till din e-postadress. För dessa villkor innebär ”aktiv” att du: (i) deltar i en undersökning minst en gång var sjätte månad eller (ii) uppdaterar din profil eller medlemsinformation minst en gång var sjätte månad.


I händelse av inaktivering, avbrytande av dig eller avbrytande av Dynata (annat än på grund av din överträdelse av eller brott mot villkoren), ska Dynata upprätthålla ett register över utdelade, ej inlösta belöningar, incitament och/eller priser och medge att du löser in sådana belöningar, incitament och/eller priser under en period av trettio (30) dagar från att avslutande trätt i kraft av ditt konto.19. Dynata-anställda.


A. Begränsning. Dynata-anställda och deras närstående familjemedlem(-mar) (såsom definierat häri) är inte behöriga att motta betalningar, priser eller incitament för att ha använt, deltagit i eller haft tillgång till tjänsterna. För syftena med detta avsnitt 20, ska termen ”närstående familjemedlem(-mar)” avse föräldrar, make/maka, barn eller andra nätstående (t.ex. flickvänner/pojkvänner, sambor och personer som motsvarar make/maka).


B. Procedurer Dynata:s anställda får använda, tillgå eller delta i tjänsterna endast efter att de erhållit skriftligt tillstånd från deras respektive chef, och endast i syfte att förbättra Dynata:s produkter och/eller tjänster. Dynata:s anställda måste alltid vara ärliga och rapportera korrekt information i samband med användning av, åtkomst till eller deltagande i tjänsterna. Om ändrad, falsk eller osann information eller data måste användas, måste föregående samtycke och godkännande från Dynata:s verkställande direktör erhållas.


C. Olämpligt uppträdande. Om inte auktoriserat i enlighet med dessa villkor eller på annat sätt skriftligen godkänt av Dynata:s Verkställande direktör, utgör brott mot villkoren i detta Avsnitt 20 av en Dynata-anställd och/eller dennes Närstående familjemedlem(-mar) ett brott mot Dynata:s standarder för uppträdande, och alla sådana brott kan leda till disciplinära åtgärder mot den anställde, inklusive, utan begränsning till, uppsägning.20. Meddelanden.


A. Meddelande till dig från Dynata. Utom i den utsträckning annat anges häri eller det är förbjudet enligt gällande lag, skall alla meddelanden som skall skickas till eller tillhandahållas Dynata: (i) vara korrekt adresserade till den tillämpliga affärsadressen, och skall vara godtagbart levererade om levererade: (a) av Federal Express, Express Mail eller annan nationellt eller internationellt erkänd expresskurirtjänst (i sådana fall skall meddelande träda ikraft en (1) arbetsdag efter avsändning) eller (b) via rekommenderat brev, brev med begärt mottagningsbevis, brev med förbetalt porto (i sådana fall skall meddelande träda ikraft sex (6) dagar efter överlämnande till postservice eller (ii) skickas via e-post till det lämpliga medlemsserviceteamet för aktuell panel.


B. Meddelande till dig från Dynata. Utom i den utsträckning det är förbjudet enligt gällande lag, samtycker du till att Dynata skickar meddelanden till dig: (i) via den e-postadress som du tillhandahållit till Dynata (i sådana fall skall meddelande träda ikraft en (1) dag efter att e-postmeddelandet skickades, förutsatt att Dynata inte fick ett felmeddelanden med information om att leveransen av e-postmeddelandet försenades, att e-postadressen var ogiltig, eller att e-postmeddelandet inte kunde levereras på grund av annan orsak); (ii) via rekommenderat brev, brev med begärt mottagningsbevis, brev med förbetalt porto (i sådana fall skall meddelande träda ikraft sex (6) dagar efter överlämnande till postservice); eller (iii) genom att anslå meddelanden på den/de tillämpliga webbplatsen(-erna). Du samtycker till att kontrollera den tillämpliga webbplatsen(-erna) för meddelanden och att hålla din personliga information uppdaterad.


C. Juridiskt meddelande. Alla frågor angående dessa villkor och juridiska meddelanden ska skickas, enligt paragraf 21.A i dessa villkor, till:


Dynata, LLC

4 Research Drive

Suite 300

Shelton, Connecticut 06484.

Attn: Legal Team

 

ELLER

 

Devon House

58 St Katharine's Way

London E1W 1LB, United Kingdom

Attn: Legal Team

 

ELLER

 

Via e-post till: LEGAL@dynata.com21. Separeringsklausul.

Om ett villkor eller en föreskrift i dessa villkor skulle hävdas eller förklaras vara ogiltigt eller inte äga laga kraft av någon anledning av en behörig domstol, ska ett sådant villkor eller föreskrift betraktas som ogiltigt och skall inte påverka tillämpningen och/eller tolkningen av dessa villkor. De återstående villkoren eller föreskrifterna i dessa villkor skall fortsätta att äga full kraft och effekt, såsom om det villkor eller föreskrift som är ogiltigt eller inte äger laga kraft inte var en del av dessa villkor.

 

22. Gällande lag, jurisdiktion och plats

Dessa villkor och din åtkomst till, användning av eller deltagande i tjänsterna ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Connecticut, USA, utan hänsyn till någon del av något val av principiella lagar (vare sig lagar i Connecticut eller någon annan jurisdiktion) som kan ge möjlighet till applicering av någon lag från annan jurisdiktion. Alla krav eller tvister som uppkommer i anslutning till dessa villkor och/eller din åtkomst till, användning av eller deltagande i tjänsterna, skall dömas exklusivt av statlig eller federal domstol i Fairfield County, Connecticut, USA.

 


24. Övriga villkor.

Rubrikerna i dessa villkor är enbart för referens och skall inte påverka tolkning och/eller applicering av dessa villkor. Dynata:s underlåtenhet att sakföra något brott av dig mot dessa villkor innebär inte att du friskrivs eller anses oskyldig till sådant brott och ska inte friskriva, frisläppa eller förhindra Dynata från att sakföra något påföljande brott av dig mot dessa villkor. Dessa villkor, alla regler, villkor eller policyer som det hänvisas till eller som införlivas häri, och alla panel-specifika krav, utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan Dynata och dig med avseende på innehållet härav.